Literatura

image_pdfimage_print

Alpers, Svetlana: Rembrandt´s Enterprise. The Studio and the Market, Chicago, University of Chicago Press 1988.

[Anonym], Museologie, in: Lexion der Kunst. Architektur, bildende Kunst, angewandte Kunst, Industrieformgestaltung, Kunsttheorie 5, Leipzig, Seemann 1993, s. 51-55.

[Anonym], Schematismus für das Königreich Böhmen, Prag 1789–1851.

Auer, Alfred: Erzherzog Ferdinand II. und die Sammlungen Schloss Ambras, in: Meisterwerke der Sammlungen Schloss Ambras (Kurzführer durch das Kunsthistorische Museum), hg. Wilfried Seipel, Wien 2008, s. 11-21.

Augusta, Josef Maria: Rukověť sběratelova, Praha, L. Bradáč 1927, reprint 2000.

Bakoš, Ján: Intelektuál & Pamiatka, Bratislava, Kallingram 2004.

Bartoš, Miloslav: Sto let Krkonošského muzea ve Vrchlabí, MVP 21, 1983, s. 209-212.

Batík, Václav: Dvacetiletá činnost musejního spolku Palacký v Poličce, ČLM 1, 1903, č. 2, s. 40-43.

Baudrillard, Jean: Simulacres et simulation, Paris, Galiée 1981.

Baumstark, Reinhold: Meisterwerke der Sammlungen des Fürsten von Liechtenstein. Gemälde, Zürich – München, 1980.

Bausinger, Hermann: Volkskunde.Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse, Tübingen, Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V. 1999.

Bečková, Kateřina: Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem… Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky? ZPP 67, 2007, č. 6, s. 443-445.

Beneš, Josef: Kulturně výchovná činnost muzeí, její teorie a praxe, in: Muzeologické sešity – supplementum 3, Muzeologický seminář 83, Brno, Moravské muzeum 1985, s. 45-52.

Beneš, Josef: Muzejní – muzeální – muzeologický – muzeografický, MVP 8, 1970, s. 171-172.

Beneš, Josef: Národopisná výstava českoslovanská 1895 a regionální muzea, MVP 23, 1985, s. 80-87.

Beneš, Josef: Stránského Úvod do muzeologie, MVP 11, 1973, s. 208-209.

Beneš, Josef: Výuka muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě, MVP 29, 1991, č. 2, s. 112-114.

Beneš, Josef – Sklenář, Karel – Šťovíček, Jan – Vávra, Miloš: Bibliografie muzeologických prací Jiřího Neustupného, Praha 1975, 46 stran.

Benjamin, Walter: Literárněvědné studie. Výbor z díla I. Praha, Oikumenh 2009.

Benoist, Luc: Musées et muséologie, Paris, Presses Universitaries de France 1960.

Bergner, Paul: Inventář bývalé hraběcí černínské obrazárny na Hradčanech, ČSPS 15, 1907, s. 130-155.

Bergner, Paul: Verzeichnis der Gräflich Nostitzschen Gemälde-Galerie zu Prag, Prag, Carl Bellmann 1905.

Białostocki, Jan: Mecenas, kołekcjoner, odbiorca, in: Mecenas, kołekcjoner, odbiorca. Materialy Sesji Stowarzyszenia historików sztuki,1981, Warszawa 1984, s. 9-14.

Blažíček, Oldřich J.: Problémy instalací a expozic na státních hradech a zámcích, Museologické sešity 3, 1971, s. 45-51.

Blažíček, Oldřich J. – Kropáček, Jiří: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991.

Boháčová, Yvonna: Stará evropská grafika ve sbírkách OGVU v Olomouci, katalog výstavy, Olomouc 1982.

Bouzková, Barbora: Česká šlechta a její pokus o oživení českého uměleckého života na konci 18. a počátku 19. století, Documenta Pragensia 9, 1991, s. 269-295.

Bouzková, Barbora: Činnost Společnosti vlasteneckých přátel umění v letech 1796–1835, magisterská diplomová práce FF UK, Praha 1987.

Braunová, Helena – Rydlová, Eva: Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově, Umění a řemesla 39, 1998, č. 3, s. 14-17.

Bredekamp, Horst: Antikensehnsucht und Maschinenglauben. Die Geschichte der Kunstkammer und die Zukunft der Kunstgeschichte, Berlin, Verlag Klaus Wagenbach 2012.

Breitenbacher, Antonín: Dějiny arcibiskupské obrazárny v Kroměříži I. a II., Kroměříž 1925 a 1927.

Breitenbacher, Antonín: K dějinám arcibiskupské obrazárny v Kroměříži, ČVSM 41–42, 1929, s. 244-290.

Breitenbacher, Antonín: K dějinám arcibiskupské obrazárny v Kroměříži, ČVSM 45, 1932.

Breitenbacher, Anton: Die Sammlung Imstenraed in der Gemäldesammlung des Erzbistums Olmütz, Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 12, 1930, s. 206-214.

Beitenbacher, Antonín – Dostál, Eugen: Katalog arcibiskupské obrazárny v Kroměříži, Kroměříž 1930.

Brouček, Stanislav a kolektiv: Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895, Praha, Littera Bohemica 1996.

Budujeme Ostravské muzeum. Apel k české veřejnosti širšího Ostravska, Moravská Ostrava, Kulturní rada pro širší Ostravsko 1922.

Büttner, Frank – Gottdank, Andrea: Einführung in die Ikonographie. Wege zur Deutung von Bildinhalten, München 2006.

Bukovinská, Beket: Kunstkomora Rudolfa II.: Kde byla a jak vypadala?, in: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, eds. Eliška Fučíková – James M. Bradburne – Beket Bukovinská – Jaroslava Hausenblasová – Lubomír Konečný – Ivan Muchka – Michal Šroněk, Praha – Londýn – Milán 1997, s. 199-208.

Buříval, Zdislav: Naše muzejnictví na nových cestách, ČSM, oddíl věd společenských 123, 1954, s. 177-182.

Bydžovská, Lenka – Lahoda, Vojtěch – Srp, Karel: Černá slunce. Odvrácená strana modernity 1927–1945, Praha 2012.

Castiglione, Baldassare: Dvořan, Praha, Odeon 1978.

Čadík, Jindřich: Jak chápati umění. Otázky zásadní, odborné a časové k poučení českému dělnictvu, Praha – Plzeň, České grafické závody 1922.

Čermák, Kliment: Musea a mládež, Věstník českoslovanských museí a spolků archaeologických 1899, č. 8, s. 113-114.

Čermák, Kliment: O muzeích městských a okresních, Čáslav, nákladem vlastním 1886.

Čermák, Kliment: Strážce starožitností. Povídky a poučení lidu o starožitnostech, Praha, Bursík & Kohout 1895.

Černý, Jan Matouš: Museum království Českého. Stručná zpráva historická i statistická, Praha, vlastním nákladem 1884.

Daniel, Ladislav: „Malíři, jimž v světě rovných není!“ Benátské malířství ve sbírkách českých zemí a jeho sběratelé, in: Ladislav Daniel (ed.), Benátčané. Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek, Praha 1997, s. 9-31.

Dáňová, Helena – Klípa, Jan – Stolárová, Lenka (eds.), Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740, Praha, Národní galerie 2008.

Deneke, Bernward – Kahsnitz, Rainer (eds.): Das Germanische Nationalmuseum. Nürnberg 1852–1977. Beiträge zu seiner Geschichte, München – Berlin 1978.

Denkstein, Vladimír – Matouš, František – Tuček, Karel: Musea slouží lidu, Praha, Orbis 1954.

Dieterle, Reinhard: Universale Bildung im Barock. Der Gelehrte Athanasius Kircher. Ausstellungskatalog, Rastatt – Karlsruhe, Badische Bibliothek 1981.

Dolák, Jan: Nová muzeologie a ekomuzeologie, Věstník AMG 2004, č. 1, s. 11-16.

Dolák, Jan – Gilbertová, Marie: Historik Jiří Špét – život a dílo, Brno, Masarykova univerzita 2010.

Dolák, Jan – Vavříková, Jana: Muzeolog Z. Z. Stránský – život a dílo, Brno 2006, 59 stran.

Dolenský, Antonín: Musea jako ústavy lidovýchovné, Praha 1913.

Douša, Pavel: Muzeologická prolegomena. Konstrukce a výklad vybraných problémů muzeologie pro potřeby historických věd, Opava, Slezská univerzita 2008, autoreferát rigorózní práce, rozmnoženo.

Douša, Pavel: Ústřední muzeologický kabinet 1955–1989, Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce 49, 2011, č. 1, s. 3-14.

Drobná, Zoroslava: Základní kurs pro školení muzejních pracovníků, ČSM, oddíl věd společenských 122, 1953, s. 227-228.

Edeler, Ingrid: Zur Typologie Des Kulturhistorischen Museums, Freilichtmuseen und Kulturhistorische Raume, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag 1998.

Edson, Gary – Dean, David: The Handbook for Museums, Routledge, 1994–1996.

Eitelberger von Edelberg, Rudolf: Briefe über moderne Kunst in Frankreich bei Gelegenheit der Pariser Ausstellung 1855, Wien 1858.

Eitelberger von Edelberg, Rudolf: Wie steht die Kunst in Österreich? Eine Betrachtung aus Anlaß der Londoner Kunstausstellung, Wien 1862.

Emmerling, Ludwig August: Lehrbuch der Mineralogie 1/II, Giessen 1802.

Fassati, Tomáš: Skupinové a individuální aktivity učí návštěvníka muzea interpretaci umění. Výzkumná práce muzea umění Benešov u Prahy ve spolupráci s FF UK, katedrou psychologie. Praha, AMG 1998.

Ferino-Pagden, Sylvia: Zur Sammeltätigkeit Erzherzogs Leopold Wilhelm (1614–1662). „Verzaichnusz der Zaichnungen und Handtrüsz“, in: Achim Gnann – Heinz Widauer (ed.), Festschrift für Konrad Oberhuber, Milano 2000, s. 431-442.

Fiala, Jaroslav: Nová část Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Valašsko 11, 1967, s. 77.

Ficek, Viktor: Slezský ústav ČSAV v Opavě 1948–1968, Ostrava, Profil 1969.

Forsthuber, Sabine: Moderne Raumkunst. Wiener Ausstellungsbauten von 1898 bis 1914, Wien, Picus Verlag 1991.

Frauenterka, Miroslav: Nová instalace Musea hlavního města Prahy, ZPP 15, 1955, s. 37-39.

Friedlová, Martina (ed.): Umění: prostor pro život a hru. Animátor umění, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008.

Fučíková, Eliška: Rudolfovy sbírky, in: Eliška Fučíková – Beket Bukovinská – Ivan Muchka, Umění na dvoře Rudolfa II., Praha 1988, s. 214-248.

Fuchs, Ladislav (1958): Zámek Kynžvart. Historie a přítomnost, Karlovy Vary, Krajské nakladatelství.

Gadamer, Hans Georg: Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky, Praha, Triáda 2010.

Garas, Klára: Die Enststehung der Galerie des Erzherzog Leopold Wilhelm, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien 63, 1967, s. 39-80.

Garas, Klára: Das Schicksal der Sammlungen des Erzherzogs Leopold Wilhelm, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien 64, 1968, s. 181-278.

Gawrecki, Dan a kolektiv: Deset let Ústavu historie a muzeologie, in: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 5, Opava, Slezská univerzita 2000, s. 5-28.

Gluziński, Wojciech: U postav muzeologii, Warszawa, Państwowe wydawnictvo nauk 1980.

Guth, Karel: Ochrana památek a muzea, in: Pečujme o památky a krásy domova, Praha 1941, s. 48-52.

Hamannová, Brigitte: Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praha 2010.

Hanuš, Josef: Národní muzeum a naše obrození 1–2. K stoletému jubileu založení muzea, Praha, Národní muzeum 1921 a 1923.

Hanzal, Josef: Cesty české historiografie 1945–1989, Praha, Univerzita Karlova – Karolinum 1999.

Hartung, Olaf: Kleine deutsche Museumsgeschichte. Von der Aufklärung bis zum frühen 20. Jahrhundert, Wien, Böhlau 2010.

Haskell, Francis: Patrons and Painters. Art and Society in Baroque Italy, New Haven – London 1980.

Havlík, Vlastimil: Budování Textilního muzea v České Skalici, MVP 24, 1986, s. 9-18.

Hejdová, Dagmar: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, Sportovní a turistické nakladatelství 1962.

Hejdová, Dagmar a kolektiv: Mistrovská díla ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Katalog výstavy k založení Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 1885–1975, Praha 1975.

Hejnová, Miroslava: Klementinské matematické muzeum, Bulletin plus Národní knihovny v Praze 2000, č. 2.

Helfert, Jaroslav: Moravská zemská galerie, Náš směr 3, 1921 – příloha, s. 47.

Herain, Karel: Obrazárna a její tvůrci, správci a příznivci, Umění (Štenc) 5, 1932, s. 500-502.

Hirschfeld, Peter: Mäzene. Die Rolle des Auftraggebers in der Kunst, München – Berlin 1968.

Hlobil, Ivo: K otázce teorie památkové péče, Umění 27, 1979, č. 3, s. 207-214.

Hlušička, Jiří: K rozvoji moderní sbírky Moravské galerie v Brně, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, F 23-24, Brno 1978–1979, s. 83-91.

Hlušička, Jiří: Moderní české malířství v Moravské galerii v Brně 1 (1890–1919), 2 (1920–1950), Brno 1984–1989.

Hönigschmid, Richard: Die Moderne Galerie in Prag, Kassel, Johannes Stauda [1926].

Hofman, Jan: Valentin Scherer – Deutsche Museen, Jena 1913 (recenze), Památky archeologické 26, 1914, s. 240-241.

Hofman, Ješek: Vesnická a školní muzea, Agrární archiv. Časopis pro dějiny venkova 3, 1916, s. 97-106.

Hofman, Ješek – Roubal, Jan – Stocký, Albín – Tille, Václav – Wirth, Zdeněk – Žalud, Augustin: Ochrana památek 1, Praha, B. Klik 1921.

Hojda, Zdeněk: Die Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag – Ihre Rolle im Kunstleben Böhmens 1796–1840, in: Seminaria Niedzickie / Neidzica Seminars V. Cultural Institutions in the 19th Century as an Example of National Revival in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary, Krakow 1991, s. 85-91.

Hojda, Zdeněk: Společnosti přátel umění v Evropě do konce 18. století, in: Zdeněk Hojda – Roman Prahl (eds.), Mezi časy … Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň, 4. – 6. března 1999, s. 76-87.

Holešovský, Karel: Sté výročí založení bývalého Moravského uměleckoprůmyslového muzea v Brně, Museologické sešity 5, 1974, s. 71-75.

Holst, Niels von: Künstler Sammler Publikum. Ein Buch für Kunst- und Museumsfreunde, Darmstadt – Berlin – Spandau – Neuwied am Rhein 1960.

Horáček, Radek: Galerijní animace a zprostředkování umění, Brno, Akademické nakladatelství CERM 1998.

Horáček, Radek: Chvála starobylosti – devět pohledů na současné úkoly muzea umění, in: 66. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno 2010, s. 10-17.

Horová, Anděla (ed.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha, Academia 1995.

Horová, Anděla (ed.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění – dodatky, Praha, Academia 2006.

Horský, Zdeněk: Dějiny vědy a historické vědecké přístroje, MVP 3, 1965, č. 2, s. 72-77.

Horyna, Mojmír: Interiéry paláce a jejich umělecká výbava, in: Mojmír Horyna – Pavel Zahradník – Pavel Preiss, Černínský palác, Praha 2001, s. 287-343.

Hosák, Ladislav: Historický místopis Země moravskoslezské, Brno 1932–1938, reprint Praha 2004.

Houfek, Václav: Ústecké muzejnictví v letech 1918–1945, in: Marcela Oubrechtová – Václav Zeman (eds.), Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem, Albis international 2011, s. 185-193.

Houfek, Václav – Okurka, Tomáš: Německé muzejnictví a výstavnictví v Čechách, in: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (eds.), Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem, Albis international a UJEP – Ústav slovansko-germánských studií FF 2011, s. 195-234.

Huber, Kurt Augustinus: Katolische Kirche und Kultur in Böhmen. Ausgewählte Abhandlungen, hrsg. Joachim Bahlcke – Rudolf Grolich, ed. Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südeuropa, Bd. 5, Münster, LIT Verlag 2005.

Hübl, František: Přerovské muzejnictví, Přerov, Muzeum Komenského 2009.

Charvát, Jaroslav: Palacký a Národní muzeum, in: 150 let Národního muzea v Praze. Sborník příspěvků k jeho dějinám a významu, Praha, Orbis 1968, s. 103-108.

Chytil, Karel: O dosavadním a příštím působení umělecko-průmyslového muzea obchodní a živnostenské komory v Praze. Přednáška konaná dne 7. února 1897 v uměleckoprůmyslovém muzeu v Rudolfinu, Praha, Jan Otto [1897].

Chytil, Karel: Průvodce sbírkami musejními, Praha, Uměleckoprůmyslové museum 1909.

Chytil, Karel: Založení Společnosti vlasteneckých přátel umění, in: Karel Chytil, Josef Mánes a jeho rod, Praha 1934, s. 40-57.

Ištok, Rado: Nová severská architektura a identita, Art+Antiques 10, 2012, č. 9, s. 64-66.

Jacob-Friesen, Karl Hermann: Die Kulturgeschichtliche Museen und die Schule, Museumskunde NF 6, 1934, s. 64-71.

Jacob-Friesen, Karl Hermann: Vom Sinn und Wert des Museums – O smyslu a ceně musea, Od Horácka k Podyjí 8, 1931, s. 308-313.

Janka, Otto – Turková, Helga: Rilke a Kraus a Vrchotovy Janovice. K připravované expozici knihovny Národního muzea, MVP 20, 1982, s. 27-34.

Jareš, Josef: O technickém muzejnictví a o vybudování technického muzea československého, Praha, Stavební výbor technického muzea 1927.

Jančář, Josef: Josef Beneš osmdesátníkem, Národopisná revue 7, 1997, č. 2, s. 82-83.

Jančář, Josef: Za Josefem Benešem (1. 3. 1917 – 2. 10. 2005), Národopisná revue 15, 2005, č. 4, s. 241.

Jansen, Bernard: Jesuité v přírodních vědách a ve filozofii 17. a 18. století, Olomouc – Velehrad, Refugium 2004.

Jeníček, Václav Vladimír: Několik slov k našemu pracovnímu programu, ČLM 1, 1903, s. 1-4.

Jisl, Lumír: Sbírka tibetského umění Slezského musea v Opavě, ČSM–B 3 , 1953, s. 25-31, 48-57 a 57-59.

Joachimides, Alexis: Die Museumsreformbewegung in Deutschland und die Entstehung des modernen Museums 1880–1940, Dresden, Verlag der Kunst 2001.

Juffinger, Roswitha: Die Grafen Czernin und deren Gemäldesammlungen in Prag und Wien, in: Barbara Marx – Karl-Siegbert Rehberg (ed.), Sammeln als Institution. Von der fürstlichen Wunderkammer zum Mäzenatentum des Staates, München 2006, s. 163-172.

Juračková, Simona: Co je úspěch? Otázka volby kritérií při hodnocení výstav, in: 66. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno, s. 40-51.

Jůva, Vladimír: Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky, Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce 47, 2009, č. 2, s. 3-24.

Jůza, Vilém: České malířství 20. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, katalog výstavy, Ostrava 1968.

Jůza, Vilém: České malířství 19. století ze sbírek Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě, katalog výstavy, Ostrava 1988.

Jůza, Vilém: Evropské malířství ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, katalog výstavy, Ostrava 1970.

Jůza, Vilém: Evropské malířství ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Část 2, katalog výstavy, Ostrava 1979.

Jůzová, Ludmila: Poklady evropské grafiky ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, katalog výstavy, Ostrava 1982.

Kacíř, Alois: Zemědělské muzeum v Opavě, in: Deset let československého Opavska, Opava 1928, s. 79-81.

Kalista, Zdeněk: Čechové, kteří tvořili dějiny, Praha 1939.

Kalista, Zdeněk: Humprecht Jan Černín jako mecenáš a podporovatel umění v době své benátské ambasády 1660–1663, PA 36, 1928–1930, s. 53-78.

Kalista, Zdeněk: Mládí Humprechta Jana Černína. Zrození barokního kavalíra I.–II., Praha 1932.

Kálmán, Július: Múzejníctvo, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateĺstvo – Vysoká škola pedagogická v Bratislave 1955.

Kalus, Jaromír (ed.): 175 let Slezského muzea v Opavě 1814–1989, Opava 1989.

Kaše, Jiří: Úsvit veřejných sbírek a umělecké akademie, in: Bělina, Pavel – Kaše, Jiří – Kučera, Jan P., Velké dějiny zemí Koruny české 10 (1740–1792), Praha 2001, s. 656-661.

Kazimour, Josef: Zemědělské musejnictví v Československu, Praha 1931.

Kazimour, Josef: Program okresních zemědělských muzeí, Časopis pro dějiny venkova 17, 1931.

Kesner, Ladislav: Marketing a management muzeí a památek, Praha, Grada Publishing 2005.

Kesner, Ladislav: Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti, Praha 2000, s. 25-27.

Kiau, Rolf (ed.): Kleines Wörterbuch des Museumswesens, Berlin 1975.

Kirsch, Otakar: Formy spolupráce českých a německých muzejníků (na příkladu Moravy), in: Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa. Příspěvky z mezinárodní konference 25. – 26. dubna 2007 v Hartmanicích u Sušice, Plzeň 2007, s. 171-178.

Kirsch, Otakar: Julius Leisching, a jeho podíl na organizaci muzejnictví v Předlitavsku, Studia historica Brunensia 57, 2010, č. 1, s. 15-29.

Kirsch, Otakar: Participace židovské komunity na rozvoji německomoravského muzejnictví na příkladu Alfreda Fischela a Huga Iltise, in: Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 5. listopadu 2008, Kroměříž, Muzeum Kroměřížska 2009, s. 104-124.

Kirsch, Otakar: Reflexe muzejní problematiky na stránkách časopisu Pravěk v letech 1903–1912, in: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2010, s. 661-672.

Klausewitz, Wolfgang: Zur Geschichte der Museologie (1878–1988), in: Hermann Auer (ed.), Museologie. Neue Wege – neue Ziele. Bericht über ein internationales Symposium, veranstaltet von den ICOM-Nationalkomitess der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz vom 11. bis 14. Mai 1988 am Bodensee, München – London – New York – Paris 1989, s. 20-37.

Klemm, Friedrich: Geschichte der naturwissenschaftlichen und technischen Museen, München 1973.

Klemm, Gustav: Zur Geschichte der Sammlungen für Wissenschaft und Kunst in Deutschland, 2. Auflage, Zerbst 1838.

Klimešová, Eva: Uměleckohistorické sbírky Slezského musea, Ostrava, Krajské nakladatelství 1963.

Klimešová, Eva: Vznik a počáteční vývoj Uměleckoprůmyslového muzea v Opavě (1883 až 1918), ČSM–B 32, 1983, s. 1-23.

Eva Klimešová – Marie Schenková, Přehled uměleckohistorických sbírek Slezského muzea v Opavě, Časopis Slezského muzea – B 32, 1983, s. 24-33.

Knapík, Jiří: Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958 (Proměny vědeckého pracoviště v regionu), Praha, ed. Práce z dějin vědy 15, 2004.

Knapík, Jiří – Jirásek, Zdeněk: Nechtěné Slezsko. Reflexe českého „slezanství“ v poválečném Československu (1945–1969), Soudobé dějiny 17, 2010, č. 3, s. 421-440.

Knapík, Jiří – Knapíková, Jaromíra: Bohumil Sobotík (1905–1966): historik, organizátor a slezský patriot, VL 31, 2005, č. 1, s. 25-28.

Kneidl, Pravoslav: Počátky sběratelství a strahovský kabinet kuriosit, Praha, PNP 1989.

Kneidl, Pravoslav: Šporkiana kreseb hraběte Jana Rudolfa Šporka, Strahovská knihovna 20–21, 1985–1986 (vyšlo1990), s. 183-214.

Knozová, Helena: Albert Kutal a Moravská galerie, in: 48. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno 1992, s. 7-8.

Kobetič, Pavel: Stavba budov Průmyslového muzea pro východní Čechy v Chrudimi, Východočeský sborník historický 3, 1993, s. 115-136.

Koetschau, Karl: Künstler, Kunsthistoriker und Museen, Museumskunde 4, 1908, s. 34-54.

Koch, Georg Friedrich: Die Kunstausstellung. Iher Geschichte von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, Berlin, Walter der Gruyter & Co. 1967.

[Kolektiv], Jubilejní sborník městského muzea v Soběslavi (1897–1947), Soběslav 1947.

[Kolektiv], Sammeln – Bewahren – Forschen – Vermitteln. Archäologische Univesitätsmuseen und –sammlungen im Spannungsfeld von Forschungs, Lehre und Öffentlichkeit. Internationale Tagung … an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Abstracts, Innsbruck 2010.

Kolektiv, 800 let kláštera v Oseku (1196–1996), Osek, Unicornis 1996.

[Kolektiv], Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha, Asociace muzeí a galerií České republiky 2010.

Korespondence císaře Leopolda I. s Humprechtem Janem Černínem z Chudenic. Díl I (duben 1660 – září 1663), ed. Zdeněk Kalista, Praha 1936.

Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, ed. Zdeněk Kalista, Praha 1941.

Kostlán, Antonín: Societas Incognitorum. První učená společnost v českých zemích, Praha, Archiv Akademie věd ČR 1996.

Kotalík, Jiří (ed.): Národní galerie v Praze 1, Praha, Národní galerie 1984.

Kouba, Jaromír: Úvod do muzeologie, Praha 1998.

Kovář, Daniel: Z dějin výzkumu mohylových pohřebišť u Červeného Újezdce na Českobudějovicku. Ke stému výročí úmrtí Adolfa Lindnera, in: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 2006, s. 183-190.

Kräftner, Johann (ed.): Liechtenstein Museum Vienna. The Collections, Munich – Berlin – London – New York 2004.

Kräftner, Johann (ed.): Liechtenstein Museum. A House for the Arts – the architecture of the Liechtenstein Museum in Vienna, Munich – Berlin – London – New York 2004.

Krafft, Albrecht: Verezichniss der k. k. Gemälde-Gallerie im Belvedere zu Wien, Wien, H. F. Müllers Kunsthandlung 1837.

Kramář, Vincenc: Dnešní kulturní reakce a Moderní galerie (1927), in: Vincenc Kramář, O obrazech a galeriích, ed. Josef Krása, Praha 1983, s. 421-427.

Kramář, Vincenc: O obrazech a galeriích, Praha, Odeon 1983.

Kramář, Vincenc: Případ Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, Praha 1928.

Kratinová, Věra: Zisky obrazů galerie Moravského muzea za léta 1945 až 1958, Časopis Moravského muzea zemského 44, 1959, s. 249-260; Tamtéž 45, 1960, s. 233-249.

Krejčí, František Václav: Do lepšího světa. Časové úvahy, Praha, Ústřední dělnické knihkupectví 1926.

Krejčí, Karel: K vzniku a vývoji obrazárny Moravského zemského muzea, Časopis Moravského muzea zemského 37, 1952, s. 394-405.

Kropáček, František: 25 let Technického muzea v Brně, MVP 24, 1986, č. 3, s. 138-145.

Kroupa, Jiří: Galerie v současnosti, in: 47. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno 1991, s. 91-92.

Kroupa, Jiří: Historik umění v galerii. Několik poznámek k aktuálnímu tématu, in: Bulletin Moravské galerie v Brně 54, 1998, s. 12-22.

Kroupa, Jiří: Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2, Brno, Masarykova univerzita 2010.

Kroupa, Jiří: Školy dějin umění. Metodologie dějin umění 1, Brno, Masarykova univerzita filozofická fakulta.

Křenovská, Věra: Vznik a rozvoj Městského muzea v Opavě (1896–1945), VL 33, 2007, č. 1, s. 16-19.

Kukla, O.: 20 let Galerie hlavního města Prahy, Praha 1983.

Kulak, Teresa – Pater, Mieczysław – Wrzesiński, Wojciech: Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702–2002, Wroclaw, Wydawnictvo Universytetu Wrocławskiego 2002.

Kutal, Albert: O moderní galerii, Index. List pro umění a kulturní politiku 3, 1931, s. 67.

Kutal, Albert: O zemskou galerii moravskoslezskou, Index. List pro umění a kulturní politiku 9, 1937, č. 6, s. 62.

Kutal, Albert: Sociální funkce musea, Index. List pro umění a kulturní politiku 3, 1931, s. 99-101.

Kutal, Albert: Reorganizace moderního oddělení Zemské galerie v Brně, Volné směry 30, 1934, s. 201-202.

Květenský, Vlastimil: Literární muzea a památníky ve Východočeském kraji, MVP 1, 1963, s. 205-212.

Lábek, Ladislav: Nástin praktické muzeologie pro krajinská musea vlastivědná, Praha, Národopisná společnost československá 1927.

Lahoda, Vojtěch – Rakušanová, Marie – Srp, Karel – Wittlich, Petr: Sváry zření. Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století, 1890–1918, katalog výstavy, Praha 2008.

Leisching, Julius: Museumskurse, Museumskunde 1, 1905, s. 91-97.

Locher, Hubert – Wyss, Beat – Künster, Bärbel – Zieger, Angela (eds.): Museen als Medien – Medien in Museen. Perspektiven der Museologie, München 2004.

Lorenc, Vilém – Tříska, Jan: Černínský palác v Praze, Praha 1980.

Mádlová, Claire: Hrabě František de Paula Hartig. Osvícenský aristokrat v českých zemích, ĎaS 24, 2002, č. 1, s. 28-33.

Mádlová, Claire: Knihovna jako životní prostředí a řád vědění. Sbírka hraběte Hartiga (1758–1797), in: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Čtenář a jeho knihovna, České Budějovice, Jihočeská univerzita 2003, s. 309-322.

Macháček, Fridolín: O instalaci našich muzeí, ZPP 5, 1941, s. 49-50.

Machytka, Lubor: Arcibiskupská obrazárna v 19. století, in: Historická Olomouc a její současné problémy 6, Olomouc 1987, s. 247-251.

Machytka, Lubor: From the History of the Archbishop´s Gallery in Olomouc, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Nederlandica II – Emblematica et Iconographia, Olomouc 2003, s. 13-16.

Machytka, Lubor: K dějinám arcibiskupské obrazárny olomouckých biskupů v 17. století, in: Okresní archív v Olomouci. Ročenka za rok 1984, s. 107-111.

Machytka, Lubor: K dějinám arcibiskupské obrazárny olomouckých biskupů v 18. století, in: Okresní archiv v Olomouci. Ročenka za rok 1985, s. 145-150.

Machytka, Lubor: Nizozemské malířství v olomouckých sbírkách, in: Lubor Machytka, Olomoucká obrazárna II. Nizozemské malířství 16. – 18. století z olomouckých sbírek, ed. Gabriela Elbelová, Olomouc 2000, s. 15-18.

Machytka, Lubor: Nizozemské malířství ve sbírkách olomoucké oblasti, disertační práce FF UP Olomouc, 1970, strojopis.

Machytka, Lubor: Nové poznatky o vývoji obrazárny olomouckých biskupů, in: Historická Olomouc a její současné problémy 5, Olomouc 1985, s. 243-248.

Machytka, Lubor: Vznik nostické obrazárny a její vývoj do začátku 19. století, Umění 31, 1983, č. 3, s. 244-246.

Machytka, Lubor – Neumann, Jaromír – Šafařík, E. A.: Mistrovská díla starého umění v Olomouci, katalog výstavy, Olomouc 1967.

Majer, Jiří: Od přírodovědeckých kabinetů k technickým muzeím, in: Sborník Národního technického muzea 3, Praha 1957, s. 43-62.

Mannsbarth, Jan: Národní muzeum. Situační studie, Architektura ČSR 1, 1939, s. 276-277.

Marák, Stanislav: Znojemské muzeum. Stručný nástin k otevření téhož v červnu 1922, Znojmo, Městské muzeum 1922.

Mašek, Petr – Turková, Helga: Zámecké, hradní a palácové knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha, Národní muzeum 2004.

Matějček, Antonín: Galerie v Rudolfině, Praha, SVU Mánes 1913.

McIsaac, Peter M.: Museum of the Mind. German Modernity and the Dynamics of Collecting, Pensylvania State University 2007.

Melanová, Miroslava: Liberecká výstava 1906, Liberec, Úřad města 1996.

Melzer, Miloš: 100 let národopisné práce v olomouckém muzeu, MVP 21, 1983, s. 14-27.

Menzenhausen, Joachim: Das grüne Gewölbe, Leipzig, E. A. Seemann Verlag 1968.

Mertens, Josef – Aumann, Franz (ed. ): Krijg en Kunst. Leopold Willem (1614–1662). Habsburger, landsvoogd en kunstverzamelaar, Alden Biesen 2003.

Moderní galerie tenkrát 1902–1942, katalog výstavy, Praha, Národní galerie 1992.

Mojžíšová, Olga: Muzeum Bedřicha Smetany – The Bedřich Smetana Museum (1926–2006). Publikace k výstavě, Praha, Muzeum Bedřicha Smetany NM 2006, 38 stran.

Myška, Milan: Faustin Ens. Životní příběh slezského intelektuála doby předbřeznové, Opava, Matice slezská 2003.

Muesterberg, Werner: Sammeln. Eine unbändige Leidenschaft. Psychologische Perspektiven, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1999.

Mundt, Barbara: Die deutschen Kunstgewerbemusen im 19. Jahrhundert, München, Prestel-Verlag 1974.

Musil, Ivan – Velička, Milan: Půlstoletí od založení Krajského arboreta v Novém Dvoře u Opavy (k nedožitým pětasedmdesátinám Ing. Zdeňka Kříže, CSc.), VL 34, 2008, č. 2, s. 35-39.

Muzejní pedagogika dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Katedrou výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci 6. května 2008, Olomouc, Univerzita Palackého 2008.

Mraz, Gottfried – Haupt, Herbert: Das Inventar der Kunstkammer und der Bibliothek des Erzherzogs Leopold Wilhelm aus dem Jahre 1647, in: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien 77, 1981, s. 225-228, I-XLVI.

Nelle, Anja B.: Musealität im städtischen Kontext. Untersuchung von Musealitätszuständen und Musealisierungsprozessen am Beispiel dreier spanisch-kolonialer Welterbeortschaften, Cottbus, Brandenburgische Technische Universität 2007.

Neumann, Jaromír: Obrazárna Pražského hradu, Praha 1966.

Neustupný, Jiří: K univerzitní výuce muzeologie. Z diskuse na sympoziu muzeologické katedry v Brně, MVP 3, 1965, č. 2, s. 91-93.

Neustupný, Jiří: Výuka vědního oboru a muzeologie, MVP 11, 1973, č. 3, s. 135-146.

Neustupný, Jiří – Šťovíček, Jan: Bibliografie muzeologických prací Josefa Beneše, Praha 1977, 60 stran.

Noever, Peter (ed.): Kunst und Industrie. Die Anfänge des Museums für angewandte Kunst in Wien, Ostfildern-Ruit 2000.

Noušová, Jitka: Historicko-vlastivědný výzkum na užším Ostravsku v období založení Ostravského muzea, MVP 11, 1973, s. 236-240.

Novák, Josef: Dějiny bývalé hr. Černínské obrazárny na Hradčanech, PA 27, 1915, s. 123-141.

Novák, Josef: Prameny k studiu býv. hr. Černínské obrazárny na Hradčanech, PA 24, 1915, s. 205-221.

Novák, Pavel: Československé zemědělské muzeum a Republikánská strana rolnického lidu, in: Blanka Rašticová (ed.), Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami. Studie Slováckého muzea 13, Uherské Hradiště 2008, s. 181-188.

Novák, Pavel: Zemědělské muzeum a jeho program, in: Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Studie Slováckého muzea 15, Uherské Hradiště 2010, s. 213-222.

Novotný, J.: Návod ku sbírání a zachraňování předhistorických památek, Praha, F. Šimáček 1894.

Novotný, Vladimír: Zásady nového uspořádání galerie, Umění 14, 1942–1943, s. 351-358.

Okrouhlíková, Jarmila: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a nová expozice jeho sbírek, MVP 24, 1986, č. 3, s. 133-137.

Orišková, Mária (ed.): Efekt múzea: predmety, praktiky, publikum. Antológia textov angloamerickej kritickej teorie múzea, Bratislava 2006.

Orlík, Josef: Počátky Gymnasijního muzea v Opavě, in: 150 let Slezského muzea, Ostrava, Krajské nakladatelství 1964, s. 19-38.

Pavlíčková, Radmila: Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteina-Castelkornu 1664–1695, Olomouc 2001.

Pazderová, E.: České malířství a sochařství 20. století ze sbírek OGVU v Olomouci, katalog stálé expozice, Olomouc 1975.

Pearce, Susan Mary – Arnold, Kenneth (eds.), The Collectors Voice. Critical Readings in the Practice of Collecting 2, Burlinghton 2000.

Pekař, Josef: Kniha o Kosti, Praha 1909.

Pelikán, Jaroslav: Průvodce historií a stálou expozicí Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín 1985.

Pernes, Jiří: Podíl Josefa Kazimoura na rozvoji českého muzejnictví. K 90. výročí vzniku Československého zemědělského muzea, Vědecké práce Zemědělského muzea 21, 1981

Pernes, Jiří: Josef Kazimour a jeho koncepce zemědělského muzejnictví, Muzeologické sešity 8, 1981.

Pernes, Jiří: Československé zemědělské muzeum v Brně v letech 1932–1945, ČMM – vědy společenské 66,1981.

Pernes, Jiří: Zemské zemědělské muzeum pro Moravu v Brně v letech 1907–1920, MVP 28, 1990, s. 69-78.

Pfaffová, Jitka: Lidová architektura a budování muzea v přírodě, ČSM–B 10, 1961, s. 115-120.

Plagemann, Volker: Das deutsche Kunstmuseum 1790–1870. Lage, Baukörper, Raumorganisation, Bildprogramm. Studien zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts, Bd. 3, München, Prestel Prestel 1967.

Plaček, Vilém: Slezské muzeum na cestě k plnému rozvinutí své činnosti (1956–1960), ČSM–B 32, 1983, s. 97-123.

Plaček, Vilém: Slezské muzeum na cestě k podstatnému rozšíření své prestiže (1961–1965), ČSM–B 32, 1983, s. 195-225.

Plaček, Vilém: Slezské muzeum v druhé polovině šedesátých let (1966–1970), ČSM–B 33, 1984, s. 45-77.

Plaček, Vilém: Slezské muzeum na cestě konsolidace a dalšího rozvoje (1971–1975), ČSM–B 33, 1984, s. 193-220.

Plaček, Vilém: Slezské muzeum na cestě plánovitého rozvoje (1976–1980), ČSM–B 35, 1986, s. 1-29.

Pletzer, Karel: Za Vladimírem Denksteinem, Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 217-218.

Pokludová, Andrea: Karel Jaromír Bukovanský – pedagog, vlastivědný pracovník, archeolog, publicista a zakladatel českého muzejnictví ve Slezsku, ČSZM-B 54, 2005, s. 26-52.

Pokorný, Petr: Řecké dědictví v Orientu. Helenismus v Egyptě a Sýrii, Praha, Oikumenh 1993.

Prahl, Roman: Anfänge der Modernen Galerie in Prag, in: Stifter Jahrbuch – NF 7, München 1993, s. 115-125.

Prahl, Roman: Kunstsammlungen und Kunstausstellungen; Galerie der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde, Galerie lebende Maler, in: Roman Prahl (ed.), Prag 1780–1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern, Prag 2000, s. 64-73.

Prahl, Roman (ed.): Posedlost kresbou. Počátky Akademie umění v Praze 1800–1935, Praha 1998.

Prahl, Roman: Soukromá „Společnost vlasteneckých přátel umění“ a veřejnost, in: Umění a veřejnost v 19. století. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného 7. a 8. března 1996 ve Státní vědecké knihovně v Plzni, Plzeň 1998, s. 77-93.

Preiss, Pavel: Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha 1974.

Prohaska, Wolfgang: The History of Picture Gallery, in: Kunsthistorisches Museum in Wien. The Picture Gallery (ed. Sabine Haag), Wien 2010, s. 11-12.

Pubal, Václav (ed.): Muzea a galerie v ČSR, Praha 1970.

Pubal, Václav: Muzejnictví v jubilejním roce, MVP 3, 1965, č. 2, s. 65-67.

Pubal, Václav: Národní muzeum a regionální muzejnictví, in: 150 let Národního muzea v Praze. Sborník příspěvků k jeho dějinám a významu, Praha, Orbis 1968, s. 42-53.

Pubal, Václav: „Včela Čáslavská“ a její přínos k rozvoji českého muzejnictví v 80. a 90. letech 19. století, MVP 2, 1964, s. 209-215.

Pubal, Václav: Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí a jejich výchovná a vzdělávací činnost, in: Acta regionalia – sborník vlastivědných prací, Praha 1965, s. 56-67.

Raabe, Mechthild: Leser und Lektüre im 18. Jahrhundert. Die Ausleihbücher der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 1714–1799, München, Saur 1998.

Rak, Jiří: Koncepce historické práce Vlasteneckého muzea v Čechách, ČNM – historické muzeum 153, 1984, s. 98-111.

Reinbacher, W. Rudolph: Leben, Arbeit und Umwelt des Arztes Johann Daniel Major. Eine Biographie aus dem 17. Jahrhundert, Linsengericht, Verlag M. Kroeber 1998.

Richter, Václav: Vlastivědné muzejnictví, ČSPSČ 63, 1954, s. 65-75.

Roger-Milès, Leon: Les arts et la curiosité. Répertoire muséographique, Paris 1902.

Rohmeder, Jürgen: Methoden und Medien der Museumsarbeit. Pädagogische Betreuung der Einzelbesucher im Museum, Köln 1977.

Roth, Harriet: Der Anfang der Museumslehre in Deutschland. Das Traktat „Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi“ von Samuel Quiccheberg. Lateinisch-Deutsch, Berlin, Akademie Verlag 2001.

Roubík, František: Příručka vlastivědné práce, Praha, Jan Štenc 1941.

Rübel, Dietmar – Wagner, Monika – Wolff, Vera (eds.): Materialästhetik. Quellentexte zu Kunst, Design und Architektur, Berlin, Dietrich Reimer Verlag 2005.

Rutar, Václav: Geneze pojmů muzeálie, muzealita a muzealizace na stránkách Muzeologických sešitů v letech 1969-1986, Museologica Brunensia, 2012, č. 1, s. 6-13.

Ryšicová, Lenka: Moderní dějiny Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v letech 1960–2005, Museum Vivum. Sborník Valašského muzea v Přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 1, 2005, s. 9-25.

Říhová, Dagmar – Turková, Jana: Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1960, Praha – Bratislava 1962, 166 stran.

Říhová, Dagmar – Turková, Jana: Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1961, Praha – Bratislava 1962, 215 stran.

Říhová, Dagmar – Turková, Jana: Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1962, Praha – Bratislava 1964, 256 stran.

Říhová, Dagmar – Turková, Jana: Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1963, Praha – Bratislava 1965, 226 stran.

Savický, Nikolaj: Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900–1939, Praha 2011.

Sedláková, Monika: Menšinové muzeum v Praze, Paginae historiae 15, 2007, s. 55-96.

Seifertová, Hana: Zwei untergangene barocke Gemäldesammlungen in Prag: Die Sammlungen Czernin und Wrschowetz, in: Andreas W. Vetter (ed.), Museen und fürstliche Sammlungen im 18. Jahrhundert. Internationales Kolloquium des Herzog Anton Ulrich-Museums Braunschweig und des Instituts für Kunstgeschichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Braunschweig, 3. – 5. März 2004, Braunschweig 2007, s. 94-101.

Sheehan James J.: Museums in the German Art World: From the End of the Old Regime to the Rise of Modernism, Oxford and New York 2000.

Schaller, Jaroslav: Beschreibung der königl. Haupt- und Residenzstadt Prag I–IV, Prag 1794, 1795, 1796.

Schermaier, Josef: Fachschulen in Österreich – Schulen der Facharbeiterausbildung, Wien, Peter Lang 2009.

Schlosser, Julius von: Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance, Leipzig 1908.

Schneider, Evžen: Specifické vzdělávání muzejních pracovníků a jeho usoustavnění v ČSR, in: Muzeologické sešity – supplementum 3, Brno, Moravské muzeum 1985, s. 85-126.

Schneider, Evžen: 100 let Jihočeského muzea – 100 let služby vědě a lidu, MVP 16, 1978, s. 92-97.

Schöpfer, Gerald: Klar und fest. Geschichte des Hauses Liechtenstein, Riegersburg 1996.

Schreiber, Renate: „ein galeria nach meinem humor“. Erzherzog Leopold Wilhelm, Wien 2004.

Schütz, Karl: Die Sammlung Erzherzog Leopold Wilhelms, in: Klaus Bußmann (ed.), 1648: Krieg und Frieden in Europa, Textband 2, München 1998, s. 181-190.

Skalský, Gustav – Denkstein, Vladimír – Novotný, Miloslav – Obenberger, Jan (eds.): Národní muzeum 1818–1948, Praha, Orbis 1949.

Sklenář, Karel: Anotovaná výběrová bibliografie prehistorické muzeologie, Praha 1973, 44 stran.

Sklenář, Karel: Archeologický sbor Národního muzea, in: 150 let Národního muzea v Praze. Sborník příspěvků k jeho dějinám a významu, Praha, Orbis 1968, s. 91-101.

Sklenář, Karel: Obraz vlasti. Příběh Národního muzea, Praha, Fénix – Paseka 2001.

Sklenář, Karel: Skanzenové expozice pravěkého stavebnictví, MVP 21, 1983, s. 193-201.

Sklenář, Karel: Vznik prehistorického oddělení Národního muzea v roce 1893, ČNM – historické muzeum 153, 1984, s. 128-145.

Skutil, Jan: Jindřich Wankel a počátky vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, in: Sborník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci 62 (3), Olomouc 1973, s. 95-97.

Skwarlová, Alena: Muzeologická literatura za rok 1992, výběrová bibliografie, Praha 1997, 66 stran

Skwarlová, Alena: Muzeologická literatura za rok 1993, výběrová bibliografie, Praha 1997, 66 stran

Skwarlová, Alena: Muzeologická literatura za rok 1994, výběrová bibliografie, Praha 1997, 70 stran.

Slavíček, Lubomír (ed.): Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství, Praha 1993.

Slavíček, Lubomír: Paralipomena k dějinám berkovské a nostické obrazové sbírky. (Materiále k českému baroknímu sběratelství II.), Umění 43, 1995, č. 5, s. 445-471.

Slavíček, Lubomír: Příspěvky k dějinám nostické obrazové sbírky (Materiálie k českému baroknímu sběratelství.), Umění 31, 1983, č. 3, s. 219-243.

Slavíček, Lubomír: „Sobě, umění, přátelům“. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939, Brno 2007.

Slavík, Bedřich: Od Dobnera k Dobrovskému, Praha, Vyšehrad 1975.

Slokar, Johann: Geschichte der österrechischen Industrie und ihrer Förderung unter Kaiser Franz I., Wien, Verlag F. Tempsky 1914.

Smetana, Pavel: Přístavba Uměleckoprůmyslového musea v Praze, ZPP 1940.

Sommer, Manfred: Sammeln. Ein philosophischer Versuch, Frankfurt am Main, Suhrakmp 1999.

Sommerard, Edmond du: Musée des thermes et de l´hotel de Cluny. Catalogue et description des objets d´Art, de l´Antiquité, du Moyen-age et de la Renaissance, Paris 1847, další vydání 1883.

Spurný, Václav: Archeologická sbírka Strahovské knihovny v Praze, ZPP 13, 1953, s. 219-224, 250-255.

Stloukal, Karel: Na paměť archiváře Václava Schulze, Časopis archivní školy 13–14, 1935–1936 (vyšlo 1938), s. 348-352.

Straková, Martina: Mecenáš Moravského průmyslového muzea Jan II. z Lichtenštejna, in: 62. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno 2006, s. 141-148.

Stránský, Zbyněk Z.: Existenční otázka našeho muzejnictví, Muzeologické sešity 1, 1969, s. 5-14.

Sturm, Eva: Konservierte Welt. Museum und Musealisierung, Berlin 1991.

Suk, R.: Postgraduální studium etnografie a muzeologie na Karlově univerzitě, MVP 7, 1969, s. 207-209.

Svoboda, Bedřich: K osmdesátinám Jindřicha Čadíka, Umění 19, 1971, s. 428-430.

Svoboda, Josef František: Zásady českého muzejnictví, ed. Knihovna Svazu českých muzeí sv. 3, Praha 1949.

Svoboda, Stanislav F.: Jan Koula muzejní pracovník, ČNM – oddíl věd společenských 124, 1955, s. 171-176.

Šach, František: Zemědělská muzea v zahraničí, in: Zemědělské muzejnictví v Československu. Soubor přednášek a výsledků ankety Československé akademie zemědělské, konané v Praze dne 2. dubna 1937, Praha 1937.

Šajtar, Drahomír: Památník Petra Bezruče, Ostrava, Profil 1967.

Šebánek Jindřich: [Ze snahy zpevniti budovu naší regionální osvětové práce…], ČMM 65, 1943, s. 242-246;

Šebek, František a kolektiv: Regionální muzea v době reformy veřejné správy v ČR, Praha, Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií 2000.

Šefčík, Erich: Der Naturwissenschaftler Franz Mückus von Buchberg (1749–1837) und die Anfänge des Museumswesens in Troppau-Opava, Adler 16 (30), 1991–1992, s. 138-141.

Šefčík, Erich: Přehled vývoje opavských muzeí v letech 1814–1938, ČSM–B, 33, 1984, s. 1-44.

Šobáňová, Petra: Edukační potenciál muzea, Olomouc, Pedagogická fakulta UP 2012.

Šobáňová, Petra: Muzejní edukace, Olomouc Pedagogická fakulta UP 2012.

Šopák, Pavel: 20 let výuky muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 3, Opava, Slezská univerzita 2010, s. 286-288.

Šopák, Pavel: Edmund Wilhelm Braun, Opava, Slezská univerzita 2008.

Šopák, Pavel: Jan Hofman – pokus o portrét, Umění 51, 2003, s. 108-121.

Šopák, Pavel: Jan Hofman ve Waldesově muzeu v Praze, in: Acta historica et museologica Universitatis silesianae Opaviensis 4, Opava 1999, s. 68-81.

Šopák Pavel: Jan Hofman – Zdeněk Wirth: paralely do roku 1918 v oblasti ochrany památek a muzeologie, in: Jiří Roháček – Kristýna Uhlíková (eds.), Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby, Praha, Artefactum 2010, s. 85-106.

Šopák, Pavel: Muzeum v čase krize. Slezské zemské muzeum má novou základní expozici, Protimluv. Revue pro kulturu 2012, č. 3, s. 7-9.

Šopák, Pavel: Proměny stálé expozice Slezského zemského muzea v Opavě: výzva pro současnost, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 5, 2012 (v tisku).

Šopák, Pavel: Proměny výstavní budovy Slezského zemského muzea, Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce 50, 2012, č. 1, s. 10-20.

Šopák, Pavel: Václav Karel Vendl jako historik umění, ČSZM–B 50, 2001, č. 2, s. 184-192.

Šopák, Pavel: Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku do roku 1970, Opava, Slezská univerzita 2011.

Špét, Jiří: Anotovaná výběrová bibliografie československé muzeologie za léta 1956 až 1968, Praha 1969, 57 stran.

Špét, Jiří: Bibliographia museologica 1818–1967. Stopadesát let československé muzeologie, Praha 1968, 255 stran.

Špét, Jiří: Ke vzniku a programu našich nejstarších regionálních muzeí I.–II., MVP 10, 1972, č. 1, s. 12-23, č. 2, s. 87-92.

Špét, Jiří: K historii a profilu našich nejstarších muzeologických časopisů, MVP 6, 1968, č. 6, s. 155-168.

Špét, Jiří: K vývoji pojetí kulturně výchovné práce našich muzeí, MVP 14, 1976, s. 199.

Špét, Jiří: K vývoji vztahů mezi Národním muzeem venkovskými muzei do let devadesátých, MVP 3, 1965, s. 88-90.

Špét, Jiří: Metodika regionální práce. Učební texty pro posluchače pomaturitního studia, Praha, Národní muzeum – Ústřední muzeologický kabinet 1983.

Špét, Jiří: Palackého koncepce Národního muzea a její význam pro počátky regionálního muzejnictví, Časopis Národního muzea – Historické muzeum 137–139, 1968–1970, s. 18-29 a 137-139.

Špét, Jiří: Přehled vývoje českého muzejnictví. I. Do roku 1945, Praha, Státní pedagogické nakladatelství pro FF UJEP v Brně 1979.

Špét, Jiří: Šedesátka Václava Pubala, ČNM, historické muzeum 142, 1973, č. 1-4, s. 89-91.

Špét, Jiří: Vznik Svazu československých muzeí, MVP 9, 1971, č. 2, s. 90-102.

Špét, Jiří: Zdeněk Nejedlý a české muzejnictví, MVP 16, 1978, č. 1, s. 1-5.

Špét, Jiří – Turková, Jana: Bibliografie muzeologické literatury za léta 1975-1978, Praha 1983, 156 stran.

Štech, Václav Vilém: Z obrazárny Pražského hradu. České malířství 19. století, Praha, Pražské nakladatelství 1950.

Štěpánek, Pavel: Obrysy muzeologie pro historiky umění, Olomouc, Univerzita Palackého 2002.

Štika, Jaroslav – Langer, Jiří: Československá muzea v přírodě, Ostrava, Profil – Martin, Osveta 1989.

Štroblová, Helena: Emanuel Leminger – kutnohorský muzeolog a historiograf, MVP 19, 1981, č. 3, s. 174-176.

Telesko, Werner: Das 19. Jahrhundert. Eine Epoche und ihre Medien, Wien, Böhlau 2010.

Thilenius, Georg: Das Hamburgische Museum für Völkerkunde, Berlin 1916.

Tieftrunk, Karel: Dějiny Matice české, Praha 1881.

Togner, Milan (ed.): Kroměřížská obrazárna. Katalog sbírky obrazů arcibiskupského zámku v Kroměříži, Kroměříž 1998.

Togner, Milan: Rezidence a dvůr biskupství olomouckého, in: Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670–1790, Rennes – Brno 2003, s. 103-115.

Togner, Milan: Středoevropské malířství 17. a 18. století, katalog výstavy, Olomouc 1986.

Tomášek, Petr a kolektiv: Moravská národní galerie, Brno, Moravská galerie 2011.

Tomášek, Petr: Tak trochu nesamozřejmá galerie. Moravská obrazárna na cestě k samostatnosti, in: 67. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno 2011, s. 168-176.

Tomeček, Radek: Malé ohlédnutí za PhDr. Josefem Benešem, CSc. (1. 3. 1917 – 2. 10. 2005), Studia Comeniana et Historica 35, 2005, č. 73-74, s. 200-201.

Trnková, Eva: České malířství 20. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Část 2, katalog výstavy, Ostrava 1992.

Tuček, Karel: Péče o pohraniční muzea, ZPP 16, 1956, s. 52-53.

Urbanec, Jiří: Památník Petra Bezruče jako experimentální muzejní expozice, Muzeologické sešity 2, 1970, s. 54-61.

Váhala, David: Studijní obor muzeologie a jeho využitelnost v praxi, in: Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR. 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě, Opava 2010, s. 62-64.

Vachová, Zdena: Opavské sjezdy muzejních pracovníků, in: 150 let Slezského muzea, Ostrava, Krajské nakladatelství 1964, s. 81-84.

Vacířová, M.: Činnost Společnosti vlasteneckých přátel umění v letech 1885–1918, diplomová práce FFUK, Praha 1992, strojopis.

Vieregg, Hildegard Katharina: Geschichte des Museums. Eine Einführung, München, Wilhelm Fing Verlag 2008.

Vieregg, Hildegard Katharina (ed.): Museumspädagogik in neuer Sicht, Hohengehren 1994.

Vieregg, Hildegard Katharina: Museumswissenschaften. Eine Einführung, Paderborn, Wilhelm Fink Verlag 2006.

Vlček, Václav: 110 let Polytechnického muzea v Moskvě, MVP 20, 1990, s. 23-26.

Vlnas, Vít: The Assocation of Friends of the Modern Gallery and Its Acquisition Activities Between 1934 and 1938, in: Bulletin Národní galerie v Praze 1, Praha 1991, s. 107-113.

Vlnas, Vít (ed.): Obrazárna v Čechách 1706–1918. Katalog výstavy Národní galerie v Praze. Praha 1998.

Vlnas, Vít: „Znovuvyzdvižení umění a vkusu“. Společnost vlasteneckých přátel umění v letech 1796–1884, in: Vít Vlnas (ed.), Obrazárna v Čechách 1796 – 1918. Katalog výstavy, uspořádané Národní galerií v Praze u příležitosti dvoustého výročí založení Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, Praha 1996, s. 23-35.

Vojtal, Petr: Ing. Jiří Šťastný (30. 3. 1943 – 9. 9. 2011), Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 4, Opava, Slezská univerzita 2011, s. 347-349.

Petr Vojtal, PhDr. Karel Boženek, in: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 4, Opava, Slezská univerzita 1999, s. 164-167.

Volk, Peter: Das Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln, Köln am Rhein 1971.

Vollbehr, Theodor: Das „Theatrum Quichelbergicum“. Ein Museumsraum der Renaissance, Museumskunde 5, 1909, s. 201-208.

Vondruška, Vlastimil: Dvě expozice v chráněných objektech lidové architektury. Kozinův statek v Újezdu a Dlaskův statek v Dolánkách, MVP 21, 1983, s. 213-215.

Vrchotka, Jaroslav: 20 let Muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou, MVP 16, 1978, s. 21-26.

Vrchotka, Jaroslav: Muzeum knihy. Státní zámek ve žďáře nad Sázavou, expozice knihovny Národního muzea v Praze, stručný průvodce, Praha, NP 1965, leták.

Wagner, Harald: Die Regierenden Fürsten von Liechtenstein, Triesen 1995.

Waidacher, Friedrich: Handbuch der allgemeinen Museologie, Wien – Köln – Weimar, Böhlau 1999.

Waidacher, Friedrich: Príručka všeobecnej muzeológie, Bratislava, SNM 1999.

Waidacher, Friedrich: Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum, Graz 1982.

Weitenweber, Wilhelm: Dr. Joseph Carl Ed. Hoser´s Rückblicke auf sein Leben und Wirken, Prag 1848.

Werstadt, Jaroslav: Osvobozenecká muzea místní a pražské museum Památníku národního osvobození, Naše revoluce 12, 1936, s. 376-379.

West, William N.: Theatres and Encyclopedias in Earl Modern Europe, Cambridge, Cambridge Unviersity Press 2002.

Wieczorek, Uwe (ed.): Meisterwerke der Sammlungen des Fürsten von Liechtenstein – Skulpturen, Kunsthandwerk, Waffen, Berne 1996.

Wirth, Zdeněk: Organizace ministerstva školství a národní osvěty Republiky československé, Umění 1, 1918–1921, s. 246-253.

Wolfsgruber, Hans: Das Freiluftmuseum in Linz auf Grund der Studien uner den „Skansen“ in Stockholm, Deutsche Arbeit 6, 1911–1912, s. 14-15.

Zacharias, Wolfgang (ed.): Musealisierung. Gespräche zum „Phänomen Musealisierung“, München 1986.

Zacharias, Wolfgang (ed.): Zeitphänomen Musealisierung. Das Verschwinden der Gegenwart und die Konstruktion der Erinnerung, Essen 1990.

Zatloukal, Pavel: Česká kresba 20. století ze sbírek OGVU v Olomouci, katalog výstavy, Olomouc 1983.

Zatloukal, Pavel: Muzeum umění Olomouc 1952–1992, Olomouc 1993.

Zatloukal, Ondřej: Přestavba Rotundy v Květné zahradě na diecézní muzeum, in: Martina Miláčková (ed.), Arcibiskup Theodor Kohn (1893–1904). Neklidný osud talentované muže, Olomouc, Muzeum umění 2012, s. 73-75.

Zatloukal, Ondřej – Zatloukal, Pavel (eds.): Luk & Lyra ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž, Olomouc, Muzeum umění 2008.

Zatloukal, Pavel (ed.): Muzeum umění Olomouc 1951–2011, Olomouc, Muzeum umění 2012.

Zatloukal, Pavel: Od galerie k Muzeu umění, in: 50. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno 1994, s. 162-167.

Zediger, Renate: Sammeln, forschen, fördern – Aspekte adeliger Lebensgestaltung in konfessionellen Zeitalter, in: Adel im Wandel. Politik – Kultur – Konfession 1500–1700, Rosenburg 1990, s. 461-479.

Zelenková, Petra: Skrytá tvář baroka. Grafika 17. století v českých zemích, Praha, Národní galerie 2011.

Zemánková, Terezie: Symboly nové doby, Art+Antiques 10, 2012, č. 9, s. 2.

Zíbrt, Čeněk: Kulturní historie, její vznik, vývoj a posavadní literatura cizí i česká, Praha, Josef R. Vilímek 1892.

Žalman, Jiří a kolektiv: Příručka muzejníkova 1, Praha, Asociace muzeí a galerií České republiky 2010.