Seznam zkratek

image_pdfimage_print

AMG – Asociace muzeí a galerií

ČLM – Českoslovanské letopisy musejní

ČNM – Časopis Národního muzea

ČSM–B – Časopis Slezského muzea, série B

ČSPS – Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze

ČSZM–B – Časopis Slezského zemského muzea, série B

ČVSM – Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci

ĎaS – Dějiny a současnost

MVP – Muzejní a vlastivědná práce

NEČVU – Nová encyklopedie českého výtvarného umění

OSN – Ottův slovník naučný

PA – Památky archeologické

PAM – Památky archeologické a místopisné

SZM – Slezské zemské muzeum v Opavě

VL – Vlastivědné listy

VVM – Vlastivědný věstník moravský

ZPP – Zprávy památkové péče