Vítejte

image_pdfimage_print

Vážení uživatelé, studentky a studenti,

výuka muzeologie představuje podstatnou součást studijního oborů, uskutečňovaných v rámci studijního programu Historické vědy na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, přičemž absence výukových materiálů, které by byly pro tuto speciální výuku vhodné, je pociťována dlouhodobě. Netýká se jen opavské filozoficko-přírodovědecké fakulty; nedostatek učebních textů je dlouhodobě kritizován odbornou i laickou veřejností v celé ČR. Studenti jsou začasto odkázáni pouze na přednášky vyučujících, na rozptýlené texty, jež byly publikovány v časopisech a monografiích, nezřídka obtížně dostupných, a na zahraniční, přece jen hůře přístupnou literaturu. Naše příručka se toto vše snaží nahradit: představuje informační bázi sloužící ke komplexnímu poznání dané problematiky, tj. didakticky strukturovaný studijní podklad, který by tvořil pevnou oporu pro studium a samostudium, a současně je nástrojem podporujícím další práci s odbornou literaturou. Domníváme se, že zpřístupnění příručky vám, uživatelům z řad studentů Slezské univerzity, vytváří velmi dobré podmínky pro práci na dalších studijních textech, prezentovaných na webových stránkách. A v neposlední řadě zveřejnění našeho textu na webu propaguje výuku muzeologie na naší škole, a to nejen v českých zemích. Tato elektronická příručka je výstupem projektu ISIP č. 1803, který byl realizován na Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě v průběhu roku 2014.

Přejeme vám všem, studentům muzeologických oborů i zájemcům z řad studentů oborů příbuzných, v nichž lze muzeologické znalosti také uplatnit, přímenou práci s naší příručkou!

 Autoři

Obsah webu:

  1. Co je muzeologie?

1.1 Teoretický základ muzeologie

1.2 Základní muzeologické pojmy a jejich užívání; organizace muzejní práce; mezinárodní a národní muzejní instituce; časopisy a konference, muzejní bibliografie

  1. Muzejník – jeho kompetence a vzdělání

2.1 Muzeologie jako téma odborné přípravy

2.2 Muzejník mezi muzeologií, dějinami hmotné kultury a dějinami umění

  1. Dějiny a typologie muzejních institucí

3.1 Sběratelství stavovské společnosti jako předpoklad vzniku muzejních institucí občanské společnosti: od manýristických sbírek jako obrazu světa k osvícenské Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze

3.2 Muzea v občanské společnosti: Evropa od poloviny 18. století do první světové války

3.3 Proměny muzejního fenoménu v českých zemích

     3.3.1 Muzejní fenomén stavovské společnosti

     3.3.2 Muzejní fenomén v období pozdního osvícenství a romantismu (1800–1850)

     3.3.3 Muzejní fenomén a občanská společnost (1850–1890)

     3.3.4 Muzejní fenomén období moderny (1890–1914)

     3.3.5 Muzejní fenomén a Československá republika (1918–1945)

     3.3.6 Muzejnictví v Československu let 1945–1989

  1. Muzejní praxe současnosti v ČR

4.1 Co je muzeum v ČR současnosti?

4.2 Muzejní sbírka; muzejní selekce a tezaurace; evidence a struktura muzejních sbírek

4.3 Péče o muzejní sbírky – principy muzejní konzervace

4.4 Muzejní prezentace

4.5 Muzejní marketing

4.6 Muzejní pedagogika

  1. Muzea v ČR v současnosti

5.1 Galerie a muzea umění

5.2 Muzeum národní

5.3 Uměleckoprůmyslová muzea

5.4 Muzea přírody, vědy a techniky

5.5 Regionální muzea

5.6 Literární a hudební muzea a památníky

5.7 Muzea v přírodě

5.8 Oborová muzea

5.9 Vojenská a politická muzea

Seznam literatury

Seznam zkratek